Turkey Coronavirus

How is the Covid-19 Treatment of Foreigners Administered?

رفتار Covid-19 با خارجی ها چگونه انجام می شود؟

درمان کووید -19 - خارجیانی که در محدوده سفرهای مسافرتی و تجاری به ترکیه قرار دارند یا خارجیانی که اجازه اقامت دارند ، در صورت فراهم آوردن شرایط خاصی در محدوده بیماری همه گیر کوید-19 ، می توانند از ارائه خدمات بهداشتی عمومی و خصوصی...

Compare listings

Compare