Turkish Citizenship Law

Acquisition of Turkish Citizenship Through Marriage

اخذ تابعیت ترکیه از طریق ازدواج

تابعیت ترکیه - ازدواج با یک شهروند ترکیه به خارجی ها این حق را نمی دهد که به طور خودکار شهروند ترکیه شوند. طبق متن قانون مربوط ، یک تبعه خارجی برای داشتن تابعیت از طریق همسر خود باید شرایط زیر را داشته باشد: خارجی که متقاضی...

Compare listings

Compare