UNESCO World Heritage Sites in Turkey

List of UNESCO World Heritage Sites in Turkey

لیست میراث جهانی یونسکو در ترکیه

هدف یونسکو حفاظت از ارزشهایی است که میراث مشترک بشریت و ارزشهای جهانی است و گرانبهاترین نمونه ها را از آثار به جا مانده از فرهنگ ها ، تمدن ها ، ادیان و دوره های تاریخی مختلف در فرهنگ جهانی در فهرست میراث فرهنگی جهانی ذکر می...

Compare listings

Compare